SEVON in beroep tegen kap Oudbos Sterrebos

Vandaag is SEVON in beroep gegaan bij de Raad van State om het grotendeels kappen van een oudbos te voorkomen. Dit grote deel van het Sterrebos zou plaats moeten maken voor uitbreiding van de VDL/Nedcar fabriek.

De volgende gronden zijn aangevoerd:

1) Er is sprake van belangenverstrengeling waarbij provincie Limburg initiatiefnemer is en tevens controlerende en uitvoerende macht (bevoegd gezag) voor de Wet natuurbescherming.

2) Er is geen dwingende reden van groot openbaar belang volgens de Habitatrichtlijn, zeker niet van Nationale aard.

3) Er zijn andere bevredigende oplossingen. De gekozen variant is niet conform Habitatrichtlijn en daarmee de Wet natuurbescherming. Uit de stukken blijkt dat de alternatievenafweging die is gemaakt, niet is afgewogen conform de Habitatrichtlijn en daarmee de Wet Natuurbescherming.

4) Onjuist danwel niet uitgevoerde inventarisaties, waardoor soort- functiecombinaties voor vleermuizen zijn gemist; tevens voor enkele vogelsoorten;

5) Er heeft geen toetsing van de Staat van Instandhouding (SvI) plaats gevonden; terwijl in de stukken duidelijk te lezen is dat verschillende getroffen vleermuissoorten in een negatieve staat van instandhouding verkeren. Daarbij heeft de wijziging een nog negatiever effect op de SvI dan de oorspronkelijke ontheffing;

6) De uitgevoerde, goedgekeurde danwel voorgenomen mitigatie en compensatie zijn niet volgens daarvoor geldende standaarden; dit is niet volgens de Habitatrichtlijn en daarmee de Wet natuurbescherming.

7) Het projectgebied ligt in de externe werking van een natura2000 gebied Lilbosch en Maria Hoop dat is aangewezen voor de ingekorven vleermuis, een soort die gebruik maakt van het plangebied. Door het uiteenvallen van de kraamgroep die gebruik maakte van Lilbosch, is er in 2012 een deel van deze groep naar Susteren verhuisd; 3.7km van het plangebied. De gehele planontwikkeling is niet getoetst volgens de vigerende regels van Natura2000 gebieden.

Via deze link is ons hele beroepschrift na te lezen.