Afschuwelijk: geweld tijdens onruiming

SEVON maakt zich grote zorgen bij het zien van deze beelden en roept de politie op mensen op een veilige manier uit de boom te halen zonder geweld. Dit is echt niet OK! En zeker geen gepast geweld om iemand in het gezicht te slaan.

SEVON stuurt haar commentaar in op pre-SMP plan Provincie Utrecht

SEVON heeft op 7 februari haar reactie gestuurd op voor de inspraakronde ‘‘Natuurvriendelijk isoleren onder het pre-SMP” van de provincie
Utrecht

De reactie is opgebouwd in een inleiding, vragen van algemene aard, vragen van specifieke aard in reactie op tekst uit rapport en we besluiten met enkele voorstellen voor verbetering.

Het rapport vormt een onderbouwing van de door het college vast te stellen Beleidsregels Natuur en Landschap ten behoeve van pre-SMP. Beleidsregels staan op basis van de Awb niet open voor bezwaar of beroep. Vervolgens wordt per gemeente een generieke ontheffing verleend voor een
maximale periode van twee jaar. Het is onduidelijk hoeveel gemeentes die meedoen. Zij committeren zich daarmee aan een SMP aanpak. Deze aanpak, inclusief de bijbehorende randvoorwaarden wat betreft compensatie, staan vervolgens (nog) niet vast. Bij het proces Pre-SMP zijn vele andere provincies betrokken, welke ook hebben aangegeven de methodiek te willen
overnemen. Tijdens de inspraakronde werd het feit van interesse bij andere provincies ontkent; alhoewel er wel een beleidsmedewerker van Gelderland tijd had genomen om digitaal in te bellen en de inspraakronde mee te volgen.

SEVON ziet ook het nut om met name particulieren te ontzien zodat zij niet vastlopen in wet- en regelgeving. De invulling zoals voorgesteld kan echter negatieve effecten op de gunstige staat van instandhouding onvoldoende voorkomen. Het toch doorvoeren van een beleidsregel heeft daarmee
iets weg van een generiek pardon voor particulieren. Wanneer zowel vleermuizen alsook particulieren hier baadt bij hebben is dat een win-win, maar door de gevoerde handelswijze achten wij in dat dit in deze opzet niet het geval is.
We hebben in onze reactie op het plan ‘natuurvriendelijk isoleren’ een groot aantal vragen gesteld waarbij we er vanuit gaan een onderbouwde reactie te ontvangen.

Kap en verplanten grote bomen Sterrebos

SEVON betreurt het dat volgens de huidige beleidsregels het mogelijk is dergelijke bossen op oude standplaatsen te kappen. Door de extra compensatie en het verplanten van grote bomen is de deal die VDL/NEDCAR en De Groene Sporenwolf (DGS) hebben gesloten een verbetering ten opzichte van het eerdere vastgestelde compensatieplan door de provincie Limburg.

De zaak in de Bodemprocedure waarop SEVON was ingestap (verlenging kapvenster) in het geheel dat speelde op 13 januari jl. was klein. De Voorlopige Voorziening die we hadden aangevraagd was dubbel met die van DGS; maar bleek in de zittingszaal niet betaald te zijn. Bij nader inzien scheelde dit 360 euro legekosten (en daardoor werden we niet ontvankelijk verklaard). Dit maakte vooraf en achteraf, geen verschil omdat er al een voorlopige voorziening liep.

Een succesvolle juridische strijd voeren onder de de crisis- en herstelwet met daarbij ook nog drie verschillende peilers over twee jaar (besluit vaststellen PiP, afgeven kapvergunning en ontheffing Wnb) blijkt geen gemakkelijke opgave te zijn. Een handboek “valkuilen voor een succesvolle procesgang voor natuurorganisaties” zou een welkome aanvulling zijn op de al stijle leercurve om een kans te maken om dergelijke zaken tegen een bateljon aan advocaten, juristen en deskundigen tot een goed einde te brengen. Een bestuursrechtadvocaat die wil en kan strijden (ivm geen tegenstrijdige belangen van hun kantoor) tegen een provincie bleek begin december al niet meer te vinden te zijn. Goedkoop zijn advocaten niet.

Het Sterrebos, een oudbos dat er al 100-den jaren staat en haar “compensatiegebied”. Klik op de foto voor het origineel, deze foto is rechtenvrij; de eigenaar is anoniem.
55 bomen uit het Sterrebos (van 40cm diameter op borsthoogte (dbh )worden in ieder geval nog gered en zullen nog iets van bos vormen in het natuurcompensa. Klik op de foto voor het origineel, deze foto is rechtenvrij; de eigenaar is anoniem.

Meer info vanuit VDL:
https://www.vdlgroep.com/nl/nieuws/vdl-nedcar-en-de-groene-sporenwolf-sluiten-akkoord-over-natuurcompensatie

De analyse van DGS en haar afwegingen https://www.groenesporenwolf.nl/2022/02/08/achtergrond-en-afwegingen-schikking/