Aanvulling op de beroepsgronden beroep Sterrebos ingestuurd

Op Oudejaarsdag verstuurden we onze aanvulingen en verdere onderbouwing van ons al ingediende beroepschrift van 2 december jl. aangetekend en per email. Hierin behandelden we de beroepsgronden in de zaak tegen de kap van het Sterrebos. Bionet Natuuronderzoek schreef voor SEVON een uitgebreide Second opinion waarin meerdere onrechtmatigheden verder werden geannalyseerd. Zo blijken gronden van een overheidsorganisatie (Waterschap) ingezet te worden als compensatie voor verdwenen natuurwaarden; bleek compensatie geen compensatie te zijn volgens de eigen geldende regels alsook volgens de Habitatrichtlijn alsook het gehele plan niet te voldoen aan de alternatievenafweging van de Habitatrichtlijn.

Kaalkap van bos en bosinbreiding niet meer van deze tijd

SEVON heeft naast haar gronden nog maar eens herhaald dat de afgelopen 200 jaar is veel oudbos verdwenen door kaalkap. De regering van ons land heeft dan ook in haar wijsheid met de provincies afgesproken 37.000 hectare extra bos in 2030 aan te planten[1]; dat betekent gemiddeld 3083 ha per provincie. Het niet kappen van een groot deel van het Sterrebos zou in deze passend zijn en goed voor de vleermuizen.
Ook wereldwijd worden dergelijke initiatieven ontwikkeld om ons te beschermen tegen klimaatsverandering en de biodiversiteit te doen herstellen alsmede het versterken van de natuur. In dit kader lijkt het de omgekeerde wereld om oudbos, dat er altijd gestaan heeft, grotendeels te kappen omdat een variant van een fabriek mogelijk financieel gunstiger uitvalt.

 Samengevat

Het kappen van het Sterrebos en daarmee het verloren laten gaan van niet te compenseren vleermuiswaarden blijkt volgens de genomen besluiten door de Provincie Limburg, beide verweerders en volgens de ingebrachte studies de enige manier waarop de uitbreiding van VDL/Nedcar kan plaatsvinden. Daarmee is de goedkeuring van het Provinciaal inpassingsplan onlosmakelijk verbonden met de kap van het Sterrebos die in strijd is met de Habitatrichtlijn en daarmee de Wet natuurbescherming. Daarbovenop zorgt het wijzigingsbesluit waarop SEVON op 2 december haar beroep heeft ingesteld, voor een verdere verslechtering van de Staat van Instandhouding voor de aanwezige vleermuispopulaties. Waarbij niet eens bij een dergelijk grootschalig project naar een Natura2000- gebied en haar externe werking is gekeken van aanwezige vleermuissoorten in het gebied. Wat SEVON betreft is deze aaneenrijging van fouten in de besluitvorming van de Provincie Limburg tegen de beginselen van het voeren van behoorlijk bestuur.

[1] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/18/afspraak-rijk-en-provincies-bijna-vier-keer-ter-grootte-van-stad-utrecht-aan-extra-bos

Het Sterrebos, een oudbos dat er al 100-den jaren staat en haar “compensatiegebied”