SEVON verzoekt Raad van State om voorlopige voorziening

Vandaag hebben we een voorlopige voorziening aangevraagd om de kap van het Sterrebos te voorkomen, zodat het bos niet al grotendeels gekapt is, alvorens de procedure fouten alsmede de onwettige besluiten volgens de Habitatrichtlijn en daarmee Wet natuurbescherming zijn getoetst.

Onze voorlopige voorziening is te lezen via deze link.

SEVON in beroep tegen kap Oudbos Sterrebos

Vandaag is SEVON in beroep gegaan bij de Raad van State om het grotendeels kappen van een oudbos te voorkomen. Dit grote deel van het Sterrebos zou plaats moeten maken voor uitbreiding van de VDL/Nedcar fabriek.

De volgende gronden zijn aangevoerd:

1) Er is sprake van belangenverstrengeling waarbij provincie Limburg initiatiefnemer is en tevens controlerende en uitvoerende macht (bevoegd gezag) voor de Wet natuurbescherming.

2) Er is geen dwingende reden van groot openbaar belang volgens de Habitatrichtlijn, zeker niet van Nationale aard.

3) Er zijn andere bevredigende oplossingen. De gekozen variant is niet conform Habitatrichtlijn en daarmee de Wet natuurbescherming. Uit de stukken blijkt dat de alternatievenafweging die is gemaakt, niet is afgewogen conform de Habitatrichtlijn en daarmee de Wet Natuurbescherming.

4) Onjuist danwel niet uitgevoerde inventarisaties, waardoor soort- functiecombinaties voor vleermuizen zijn gemist; tevens voor enkele vogelsoorten;

5) Er heeft geen toetsing van de Staat van Instandhouding (SvI) plaats gevonden; terwijl in de stukken duidelijk te lezen is dat verschillende getroffen vleermuissoorten in een negatieve staat van instandhouding verkeren. Daarbij heeft de wijziging een nog negatiever effect op de SvI dan de oorspronkelijke ontheffing;

6) De uitgevoerde, goedgekeurde danwel voorgenomen mitigatie en compensatie zijn niet volgens daarvoor geldende standaarden; dit is niet volgens de Habitatrichtlijn en daarmee de Wet natuurbescherming.

7) Het projectgebied ligt in de externe werking van een natura2000 gebied Lilbosch en Maria Hoop dat is aangewezen voor de ingekorven vleermuis, een soort die gebruik maakt van het plangebied. Door het uiteenvallen van de kraamgroep die gebruik maakte van Lilbosch, is er in 2012 een deel van deze groep naar Susteren verhuisd; 3.7km van het plangebied. De gehele planontwikkeling is niet getoetst volgens de vigerende regels van Natura2000 gebieden.

Via deze link is ons hele beroepschrift na te lezen.

Vleermuizenbijeenkomst Na-isolatie en renovatie – 4 november 2021

Vandaag hebben twee bestuursleden van SEVON deelgenomen aan een bijeenkomst waarin oplossingen werden gezocht voor na-isolatie en renovatie bij woningen in relatie tot vleermuizen. Veel leden van adviesbureaus waren tevens aanwezig. In meerdere groepen werden oplossingen gezocht om vleermuizen niet in het gedrang te laten komen.

Een belangrijke uitkomst van de dag was dat niet alles te compenseren is, en oplossingen zijn aangedragen waarmee de eigenaren van die gebouwen waarin de kraamkolonies zitten, op een andere manier kunnen isoleren danwel gecompenseerd worden in de kosten. Vooral voor de meervleermuis zal dit één van de weinige opties zijn om de gunstige staat van instandhouding niet nog verder te laten verslechteren.

Vernietiging goedkeuringsbesluit Gedragscode Stroomversnelling biedt handvaten voor betere vleermuisbescherming

Vandaag heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak die Stichting SEVON had aangespannen.  Daaruit blijkt dat het goedkeuringsbesluit van de Gedragscode Stroomversnelling door Minister van LNV nietig is verklaard. SEVON is blij dat deze Gedragscode geen stand houdt en is ervan overtuigd dat deze uitspraak het ministerie voldoende handvaten biedt om bij in de toekomst op te stellen gedragscodes wel op een goede manier de bescherming van vleermuizen te waarborgen.

SEVON is voor een goede energietransitie in het kader van klimaatopwarming. Natuurinclusieve oplossingen en goedwerkende oplossingen zijn hiervoor nodig en aangewezen. De bescherming van vleermuizen verdient hierbij maatwerk; dat dient goed geborgd te worden, ook in Gedragscodes. Stichting SEVON maakt zich daarvoor hard. Met deze jurisprudentie zal het gemakkelijker worden de natuur in Nederland daarin te ondersteunen.

We willen iedereen bedanken voor hun steun en financiële support. Zonder deze support was het onmogelijk deze rechtzaak te beginnen en tot een goed einde te brengen. Nogmaals super bedankt voor alle hulp en steun!

Verder lezen:
De uitspraak:
https://www.raadvanstate.nl/@125127/201900294-1-r2/

De persuitspraak:
https://www.raadvanstate.nl/@125173/minister-lnv-gedragscode-renovatie/

Uitspraak Hoger Beroep aanstaande

23 november diende het Hoger Beroep dat SEVON en stichting Huismus Bescherming Nederland Stichting Witte Mus hadden ingediend tegen de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland.  De Rechtbank gaf toen al aan dat het langer dan 6 weken nodig zou hebben om tot een uitspraak te komen. Tussentijds is de termijn meermaals verlengd; vandaag kwam het bericht dat aanstaande woensdag 21 april de uitpraak zal volgen:

“…uitspraak wordt gedaan in de zaak 201900294/1. Aanstaande woensdag zal in deze zaak uitspraak worden gedaan. De volledige tekst van de uitspraak is woensdag vanaf 10.15 uur te lezen op deze pagina.”

We kijken er met veel vertrouwen naar uit.

Verloop hoger beroep

Vandaag diende het hoger beroep. Door de beperkende maatregelen vanwege de Sars-Cov-2 epedemie konden we niet alle deskundigen meenemen die we mee wilden nemen. Hierdoor hebben we er voor gekozen weinig reuring aan te geven.

Niels de Zwarte van Bureau Stadsnatuur namen we als externe deskundige mee naast de voorzitter van SEVON (René Janssen).  Fleur Onrust van ENVIR advocaten stond SEVON bij als advocaat.

Tijdens de zitting zijn er heel wat goede en diepgaande juridische vragen gesteld en daarna eveneens veel inhoudelijke; vleermuizen werden zo’n 2,5 uur tot de schorsing behandeld, daarna kwam stichting Huismus Bescherming Nederland Stichting Witte Mus aan bod voor de huismus; waarna het weer samengenomen werd.

Wij hebben alle punten in kunnen brengen die voorbereid waren en vragen goed kunnen beantwoorden. Eigenlijk geen moment van hapering. Het viel hierbij op dat vanuit LNV alsmede Stroomversnelling een aantal echt lastige vragen vanuit de RvS kwam, waarbij de drie rechters moesten helpen met het beantwoorden van de vragen en we hen meermaals letterlijk zagen fronsen.

We hebben grote waardering voor hoe RvS zich heeft ingelezen. Zij hadden heel goede en gedegen vragen en waren zeer goed ingelezen.
De voorzitter van de Rechtbank sloot af met de woorden: “Het gebeurt maar zelden dat een zitting zoveel nieuwe informatie oplevert.” En dat daardoor “de termijn van uitspraak van 6 weken zeer waarschijnlijk niet gehaald wordt.”

We kijken met veel vertrouwen uit naar de uitspraak.

Fundraizingsoproep door de VLEN

De Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) stuurde vandaag onderstaande oproep rond om onze fundraizing onder de aandacht te brengen.

———————-
Beste VLENer,

Nog nooit eerder deden wij een dergelijk beroep op je, maar nu is de nood hoog!

Stichting SEVON heeft onze hulp nodig in de strijd tegen de gedragscode NOM. Als iedereen 10 euro doneert dan kan de stichting zijn werk blijven doen!

Waar gaat het om?
Als mensen hun spouwmuren isoleren volgens de gedragscode stroomversnelling NOM is er een kans dat vleermuizen ingesloten raken in gebouwen, of dat ze hun verblijfplaatsen kwijtraken. Mitigerende maatregelen (oplossingen) werken niet en de staat van instandhouding van een aantal soorten is in gevaar. Als het zo doorgaat, drijven we een flink aantal soorten in het nauw. Bijvoorbeeld de meervleermuis, de laatvlieger en de gewone dwergvleermuis. Dan wordt het wel heel erg stil in de nacht. 

Dat mag niet gebeuren!
Daarom is stichting SEVON (Stichting ecologisch vleermuisonderzoek Nederland) in beroep gegaan tegen deze gedragscode. Hoewel juristen en ecologen belangeloos samenwerken, zijn er heel veel kosten, zoals bijvoorbeeld proceskosten.

Wij ondersteunen de stichting, en we hopen dat jij dat ook doet!

Alvast bedankt voor je bijdrage,

 

Marga van der Tol
Voorzitter VLEN

Kijk op de website van stichting SEVON voor meer informatie. Of maak je gift meteen over op rekeningnummer NL44 RABO 0151 7631 35 tnv SEVON. Vermeld bij je overschrijving “gift rechtszaak NOM” en “anoniem” of je naam.

Uitspraak Rechtbank negatief voor huisbewonende vleermuispopulaties

Afgelopen donderdag heeft de Rechtbank Haarlem uitspraak gedaan in de zaak die SEVON tegen RVO heeft aangespannen aangaande de gedragscode NOM/ Stroomversnelling. Hierin is SEVON op onze inhoudelijke punten in het ongelijk gesteld.

We zijn verbaasd dat de Rechtbank een vaag omschreven, lerende aanpak als methode voldoende acht. Zeker omdat maatregelen, waarvan niet bewezen is dat ze effectief zijn, voldoende worden geacht om vleermuissoorten van de Habitatrichtlijn te beschermen (niet effectief gebleken vleermuiskasten). De Rechtbank gaat hierbij voorbij aan het stringente beleid van de Habitatrichtlijn. Vleermuissoorten wiens populaties  nu al in een ongunstige staat van instandhouding verkeren, zullen verder achteruitgaan doordat ze bij renovaties gesloten raken en verblijfplaatsen kwijt raken door onjuist en onzorgvuldig handelen.

Blijkbaar hecht de Rechtbank veel waarde aan de uitzondering die in de gedragscode is opgenomen voor “bijzondere situaties”. De Rechtbank gaat hiermee voorbij aan het feit bij 90% van de huizen zonder afdoende inventarisatie, een bijzondere situatie kan zijn en dit niet uitgesloten kan worden door de huidige gedragscode, zoals ook verwoord door het Netwerk Groene Bureaus. Populaties sterven hierdoor plaatselijk uit bij deze zich traag voortplantende en kwetsbare soorten; en door de grootschaligheid van Stroomversnelling waarschijnlijk regionaal tot landelijk.

SEVON beraadt zich over haar vervolgstappen in dit dossier. De uitspraak is via deze link te lezen.