Woningisolatie bedreigt de meervleermuis

Vandaag werd het artikel  ‘Woningisolatie bedreigt de meervleermuis’ van twee bestuurdsleden van SEVON in De Levende Natuur gepubliceerd.  Hierin roept SEVON op om snel maatregelen te nemen voor de meervleermuis, voordat deze soort, waar Nederland wereldwijd een belangrijke rol voor speelt, uitsterft. 

De Samenvatting van het artikel is hier te lezen, alsook het hele artikel is via deze link te downloaden.

Samenvatting
Uit 21 jaar onderzoek blijkt dat de meervleermuis in Nederland gestaag in aantal afneemt. Van circa 12.000 dieren in 1994 zijn er nu naar schatting nog 8.000 over. De belangrijkste oorzaak is volgens de onderzoekers het renoveren en isoleren van woningen, waardoor de leefruimte onder dakpannen en in spouwmuren verdwijnt. De meervleermuizen die nu in Nederland leven, zijn vrijwel allemaal vrouwtjes. Die trekken in de winter naar Duitsland en België, waar ze met mannetjes paren. Ze keren terug met een voorraadje sperma, waarmee ze zichzelf in de vroege lente bevruchten. Meervleermuizen leven in kolonies en hebben woonplaatsen nodig met kraamkamers van uiteenlopende temperatuur. Afankelijk van het wisselende voedselaanbod groeien hun jongen sneller of trager; bij snelle groei is een warme, bij trage groei een koele plek gewenst. De meervleermuis is een beschermde soort en de onderzoekers pleiten voor speciale meervleermuishuizen. De ontwikkeling daarvan kost echter tijd en die is er niet. In de tussentijd zou tijdens renovaties van woonwijken met bekende kolonies minstens één gebouw ongemoeid moeten blijven tot het eind van de renovatie, als er alternatieve behuizing is.

Zitting Afdeling bestuursrechtspraak Uitbreiding VDL/Nedcar

Vandaag was de zitting van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake onder meer de kap van het Sterrebos. SEVON heeft haar punten kunnen inbrengen. De Staadsraden waren goed ingelezen op het onderwerp. We gaan er vanuit dat zij een goede afweging maken waarin zij zien dat de compenserende maatregelen in geen verhouding staan tot wat er verloren gaat (en dit in strijd is met de Habitatrichtlijn).

Aanvulling op de beroepsgronden beroep Sterrebos ingestuurd

Op Oudejaarsdag verstuurden we onze aanvulingen en verdere onderbouwing van ons al ingediende beroepschrift van 2 december jl. aangetekend en per email. Hierin behandelden we de beroepsgronden in de zaak tegen de kap van het Sterrebos. Bionet Natuuronderzoek schreef voor SEVON een uitgebreide Second opinion waarin meerdere onrechtmatigheden verder werden geannalyseerd. Zo blijken gronden van een overheidsorganisatie (Waterschap) ingezet te worden als compensatie voor verdwenen natuurwaarden; bleek compensatie geen compensatie te zijn volgens de eigen geldende regels alsook volgens de Habitatrichtlijn alsook het gehele plan niet te voldoen aan de alternatievenafweging van de Habitatrichtlijn.

Kaalkap van bos en bosinbreiding niet meer van deze tijd

SEVON heeft naast haar gronden nog maar eens herhaald dat de afgelopen 200 jaar is veel oudbos verdwenen door kaalkap. De regering van ons land heeft dan ook in haar wijsheid met de provincies afgesproken 37.000 hectare extra bos in 2030 aan te planten[1]; dat betekent gemiddeld 3083 ha per provincie. Het niet kappen van een groot deel van het Sterrebos zou in deze passend zijn en goed voor de vleermuizen.
Ook wereldwijd worden dergelijke initiatieven ontwikkeld om ons te beschermen tegen klimaatsverandering en de biodiversiteit te doen herstellen alsmede het versterken van de natuur. In dit kader lijkt het de omgekeerde wereld om oudbos, dat er altijd gestaan heeft, grotendeels te kappen omdat een variant van een fabriek mogelijk financieel gunstiger uitvalt.

 Samengevat

Het kappen van het Sterrebos en daarmee het verloren laten gaan van niet te compenseren vleermuiswaarden blijkt volgens de genomen besluiten door de Provincie Limburg, beide verweerders en volgens de ingebrachte studies de enige manier waarop de uitbreiding van VDL/Nedcar kan plaatsvinden. Daarmee is de goedkeuring van het Provinciaal inpassingsplan onlosmakelijk verbonden met de kap van het Sterrebos die in strijd is met de Habitatrichtlijn en daarmee de Wet natuurbescherming. Daarbovenop zorgt het wijzigingsbesluit waarop SEVON op 2 december haar beroep heeft ingesteld, voor een verdere verslechtering van de Staat van Instandhouding voor de aanwezige vleermuispopulaties. Waarbij niet eens bij een dergelijk grootschalig project naar een Natura2000- gebied en haar externe werking is gekeken van aanwezige vleermuissoorten in het gebied. Wat SEVON betreft is deze aaneenrijging van fouten in de besluitvorming van de Provincie Limburg tegen de beginselen van het voeren van behoorlijk bestuur.

[1] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/18/afspraak-rijk-en-provincies-bijna-vier-keer-ter-grootte-van-stad-utrecht-aan-extra-bos

Het Sterrebos, een oudbos dat er al 100-den jaren staat en haar “compensatiegebied”

SEVON verzoekt Raad van State om voorlopige voorziening

Vandaag hebben we een voorlopige voorziening aangevraagd om de kap van het Sterrebos te voorkomen, zodat het bos niet al grotendeels gekapt is, alvorens de procedure fouten alsmede de onwettige besluiten volgens de Habitatrichtlijn en daarmee Wet natuurbescherming zijn getoetst.

Onze voorlopige voorziening is te lezen via deze link.

SEVON in beroep tegen kap Oudbos Sterrebos

Vandaag is SEVON in beroep gegaan bij de Raad van State om het grotendeels kappen van een oudbos te voorkomen. Dit grote deel van het Sterrebos zou plaats moeten maken voor uitbreiding van de VDL/Nedcar fabriek.

De volgende gronden zijn aangevoerd:

1) Er is sprake van belangenverstrengeling waarbij provincie Limburg initiatiefnemer is en tevens controlerende en uitvoerende macht (bevoegd gezag) voor de Wet natuurbescherming.

2) Er is geen dwingende reden van groot openbaar belang volgens de Habitatrichtlijn, zeker niet van Nationale aard.

3) Er zijn andere bevredigende oplossingen. De gekozen variant is niet conform Habitatrichtlijn en daarmee de Wet natuurbescherming. Uit de stukken blijkt dat de alternatievenafweging die is gemaakt, niet is afgewogen conform de Habitatrichtlijn en daarmee de Wet Natuurbescherming.

4) Onjuist danwel niet uitgevoerde inventarisaties, waardoor soort- functiecombinaties voor vleermuizen zijn gemist; tevens voor enkele vogelsoorten;

5) Er heeft geen toetsing van de Staat van Instandhouding (SvI) plaats gevonden; terwijl in de stukken duidelijk te lezen is dat verschillende getroffen vleermuissoorten in een negatieve staat van instandhouding verkeren. Daarbij heeft de wijziging een nog negatiever effect op de SvI dan de oorspronkelijke ontheffing;

6) De uitgevoerde, goedgekeurde danwel voorgenomen mitigatie en compensatie zijn niet volgens daarvoor geldende standaarden; dit is niet volgens de Habitatrichtlijn en daarmee de Wet natuurbescherming.

7) Het projectgebied ligt in de externe werking van een natura2000 gebied Lilbosch en Maria Hoop dat is aangewezen voor de ingekorven vleermuis, een soort die gebruik maakt van het plangebied. Door het uiteenvallen van de kraamgroep die gebruik maakte van Lilbosch, is er in 2012 een deel van deze groep naar Susteren verhuisd; 3.7km van het plangebied. De gehele planontwikkeling is niet getoetst volgens de vigerende regels van Natura2000 gebieden.

Via deze link is ons hele beroepschrift na te lezen.

Vleermuizenbijeenkomst Na-isolatie en renovatie – 4 november 2021

Vandaag hebben twee bestuursleden van SEVON deelgenomen aan een bijeenkomst waarin oplossingen werden gezocht voor na-isolatie en renovatie bij woningen in relatie tot vleermuizen. Veel leden van adviesbureaus waren tevens aanwezig. In meerdere groepen werden oplossingen gezocht om vleermuizen niet in het gedrang te laten komen.

Een belangrijke uitkomst van de dag was dat niet alles te compenseren is, en oplossingen zijn aangedragen waarmee de eigenaren van die gebouwen waarin de kraamkolonies zitten, op een andere manier kunnen isoleren danwel gecompenseerd worden in de kosten. Vooral voor de meervleermuis zal dit één van de weinige opties zijn om de gunstige staat van instandhouding niet nog verder te laten verslechteren.

Vernietiging goedkeuringsbesluit Gedragscode Stroomversnelling biedt handvaten voor betere vleermuisbescherming

Vandaag heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak die Stichting SEVON had aangespannen.  Daaruit blijkt dat het goedkeuringsbesluit van de Gedragscode Stroomversnelling door Minister van LNV nietig is verklaard. SEVON is blij dat deze Gedragscode geen stand houdt en is ervan overtuigd dat deze uitspraak het ministerie voldoende handvaten biedt om bij in de toekomst op te stellen gedragscodes wel op een goede manier de bescherming van vleermuizen te waarborgen.

SEVON is voor een goede energietransitie in het kader van klimaatopwarming. Natuurinclusieve oplossingen en goedwerkende oplossingen zijn hiervoor nodig en aangewezen. De bescherming van vleermuizen verdient hierbij maatwerk; dat dient goed geborgd te worden, ook in Gedragscodes. Stichting SEVON maakt zich daarvoor hard. Met deze jurisprudentie zal het gemakkelijker worden de natuur in Nederland daarin te ondersteunen.

We willen iedereen bedanken voor hun steun en financiële support. Zonder deze support was het onmogelijk deze rechtzaak te beginnen en tot een goed einde te brengen. Nogmaals super bedankt voor alle hulp en steun!

Verder lezen:
De uitspraak:
https://www.raadvanstate.nl/@125127/201900294-1-r2/

De persuitspraak:
https://www.raadvanstate.nl/@125173/minister-lnv-gedragscode-renovatie/

Uitspraak Hoger Beroep aanstaande

23 november diende het Hoger Beroep dat SEVON en stichting Huismus Bescherming Nederland Stichting Witte Mus hadden ingediend tegen de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland.  De Rechtbank gaf toen al aan dat het langer dan 6 weken nodig zou hebben om tot een uitspraak te komen. Tussentijds is de termijn meermaals verlengd; vandaag kwam het bericht dat aanstaande woensdag 21 april de uitpraak zal volgen:

“…uitspraak wordt gedaan in de zaak 201900294/1. Aanstaande woensdag zal in deze zaak uitspraak worden gedaan. De volledige tekst van de uitspraak is woensdag vanaf 10.15 uur te lezen op deze pagina.”

We kijken er met veel vertrouwen naar uit.

Verloop hoger beroep

Vandaag diende het hoger beroep. Door de beperkende maatregelen vanwege de Sars-Cov-2 epedemie konden we niet alle deskundigen meenemen die we mee wilden nemen. Hierdoor hebben we er voor gekozen weinig reuring aan te geven.

Niels de Zwarte van Bureau Stadsnatuur namen we als externe deskundige mee naast de voorzitter van SEVON (René Janssen).  Fleur Onrust van ENVIR advocaten stond SEVON bij als advocaat.

Tijdens de zitting zijn er heel wat goede en diepgaande juridische vragen gesteld en daarna eveneens veel inhoudelijke; vleermuizen werden zo’n 2,5 uur tot de schorsing behandeld, daarna kwam stichting Huismus Bescherming Nederland Stichting Witte Mus aan bod voor de huismus; waarna het weer samengenomen werd.

Wij hebben alle punten in kunnen brengen die voorbereid waren en vragen goed kunnen beantwoorden. Eigenlijk geen moment van hapering. Het viel hierbij op dat vanuit LNV alsmede Stroomversnelling een aantal echt lastige vragen vanuit de RvS kwam, waarbij de drie rechters moesten helpen met het beantwoorden van de vragen en we hen meermaals letterlijk zagen fronsen.

We hebben grote waardering voor hoe RvS zich heeft ingelezen. Zij hadden heel goede en gedegen vragen en waren zeer goed ingelezen.
De voorzitter van de Rechtbank sloot af met de woorden: “Het gebeurt maar zelden dat een zitting zoveel nieuwe informatie oplevert.” En dat daardoor “de termijn van uitspraak van 6 weken zeer waarschijnlijk niet gehaald wordt.”

We kijken met veel vertrouwen uit naar de uitspraak.