Artikel Groene Amsterdammer

Voor de Rechtszaak van SEVON tegen RVO is Harmen van der Meulen van de Groene Amsterdammer voor een interview over onze rechtszaak mee geweest. Het artikel is geen woord van gelogen; de afbeelding er bij zeer herkenbaar! De Rechtszaak is op 6 september om 11:00 in Haarlem.

Het artikel is hier verschenen.

 

Rechtsgang in volle gang

Zoals eerder gemeld is Stichting SEVON een beroepszaak gestart tegen RVO in verband met het goedkeuren van de gedragscode Stroomversnelling die een gevaar vormt voor alle (bedreigde)  vleermuissoorten in Nederland. De  zittingsdatum is bekend: 6 september 11:00 voor een meervoudige kamer van de afdeling bestuursrechtspraak in Haarlem, Simon de Vrieshof 1.

Inmiddels worden de messen te geslepen. RVO probeert in haar verweerschrift ons initiële beroepschrift onderuit te halen met het argument dat ons beroep op verschillende punten niet gegrond zou zijn. Deze fuik is door de Afdeling Bestuursrechtspraak al meermaals verworpen. Jammer genoeg neemt RVO niet eens de moeite onze argumenten inhoudelijk te weerleggen in haar verweer.

Vereniging Stroomversnelling probeert zoete broodjes te bakken. Men beweert dat het toch echt niet anders kan dan de bouwers de vrije hand te geven; als slager haar eigen vlees te keuren en ook met niet werkende mitigerende maatregelen aan de gang te gaan. Dit wordt dan gebracht  als “overcompensatie”. Inhoudelijk wordt op onze beroepsgronden niet gereageerd. Zouden ze weten dat ze met hun gedrachtscode lijnrecht tegen  de Habitatrichtlijn in gaan?

Vereniging Stroomversnelling probeert via een artikel in Cobouw de publieke opinie achter zich te krijgen. Een poging om de zwaktes in gedragscode en uitvoering daarvan te verhullen.

De Zoogdiervereniging geeft haar visie op de gedragscode in een artikel in haar kwartaalblad “Zoogdier”bij monde van directeur Piet Bergers. Hierin neemt de vereniging  afstand van wat Stroomversnelling beweert: dat de Zoogdiervereniging akkoord is met de gedragscode. Uit het artikel blijkt het tegendeel.

Stichting SEVON heeft voorlopig voldoende middelen opgehaald om de advocaat- en proceskosten voor de beroepszaak te financieren. Waarschijnlijk zal de zaak vervolgens doorgezet worden bij de Raad van State. Voor deze zaak hebben we aanvullende middelen nodig. Giften kunnen worden overmaakt op rekeningnummer NL44 RABO 0151 7631 35 ten name van  SEVON. Geef als omschrijving tevens “met naam” of “anonieme gift” aan, zodat we weten hoe we uw gift kunnen vermelden op deze pagina. Ons emailen kan via stichtingsevon@gmail.com voor het ontvangen van een nota voor uw administratie van uw gift (en eventuele aftrekposten).

Help gebouwbewonende vleermuizen

Steun de strijd tegen NOM- gedragscode

Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland is een juridische strijd aangegaan tegen de NOM-gedragscode. Deze zorgt ervoor dat vleermuizen opgesloten raken in gebouwen, of hun verblijfplaats kwijtraken wanneer wijken en buurten worden nageïsoleerd. ‘Oplossingen’, mitigerende maatregelen die in de gedragscode worden voorgesteld werken niet.

Negatief effect

De door de minister goedgekeurde gedragscode zal aantoonbaar en negatief effect hebben op de Staat van Instandhouding van verschillende vleermuissoorten, zoals de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger en de meervleermuis. Wanneer deze gedragscode standhoudt, is het hek van de dam en is de kans groot dat de volgende gebiedsdekkend gedragscodes nog minder rekening gaan houden met vleermuizen.

Beroepszaak

Om deze redenen is SEVON een beroepszaak gestart. SEVON en een hele groep vleermuis- en juridische specialisten helpen belangeloos aan deze procedure mee. Maar voor de procedure hebben we een advocaat op het bestuurs- en soortbeschermingsrecht nodig; tevens hebben we de proceskosten (waarschijnlijk tot de Raad van State) om een uitspraak te krijgen van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Steun gevraagd

We hopen daarbij op jouw hulp. Als je wil doneren voor deze beroepszaak en hoger beroep tegen het NOM-project: graag! SEVON stuurt dan een nota voor je donatie die een bedrijf in kan brengen in de boekhouding. Vermeld bij je overschrijving “gift rechtzaak NOM”, wanneer je geld overmaakt op rekeningnummer NL44 RABO 0151 7631 35 tnv SEVON. Geef als omschrijving tevens “met naam” of “anonieme gift” aan. Indien we je email adres niet kennen en je een nota wil ontvangen: mail ons vooral even naar stichtingsevon@gmail.com met naam, adres en woonplaats zodat we een nota kunnen sturen.

We schatten dat we rond de 5000 euro aan donaties nodig hebben. Iedere euro is er één, wees gul en bescherm de huisbewonende vleermuizen en voorkom een teloorgang in gedragscodes!

Voor de duidelijkheid: SEVON is een stichting en voert dus een transparante boekhouding. In het jaarverslag zal de stichting de donaties en uitgaven verantwoorden.