Rechtsgang in volle gang

Zoals eerder gemeld is Stichting SEVON een beroepszaak gestart tegen RVO in verband met het goedkeuren van de gedragscode Stroomversnelling die een gevaar vormt voor alle (bedreigde)  vleermuissoorten in Nederland. De  zittingsdatum is bekend: 6 september 11:00 voor een meervoudige kamer van de afdeling bestuursrechtspraak in Haarlem, Simon de Vrieshof 1.

Inmiddels worden de messen te geslepen. RVO probeert in haar verweerschrift ons initiële beroepschrift onderuit te halen met het argument dat ons beroep op verschillende punten niet gegrond zou zijn. Deze fuik is door de Afdeling Bestuursrechtspraak al meermaals verworpen. Jammer genoeg neemt RVO niet eens de moeite onze argumenten inhoudelijk te weerleggen in haar verweer.

Vereniging Stroomversnelling probeert zoete broodjes te bakken. Men beweert dat het toch echt niet anders kan dan de bouwers de vrije hand te geven; als slager haar eigen vlees te keuren en ook met niet werkende mitigerende maatregelen aan de gang te gaan. Dit wordt dan gebracht  als “overcompensatie”. Inhoudelijk wordt op onze beroepsgronden niet gereageerd. Zouden ze weten dat ze met hun gedrachtscode lijnrecht tegen  de Habitatrichtlijn in gaan?

Vereniging Stroomversnelling probeert via een artikel in Cobouw de publieke opinie achter zich te krijgen. Een poging om de zwaktes in gedragscode en uitvoering daarvan te verhullen.

De Zoogdiervereniging geeft haar visie op de gedragscode in een artikel in haar kwartaalblad “Zoogdier”bij monde van directeur Piet Bergers. Hierin neemt de vereniging  afstand van wat Stroomversnelling beweert: dat de Zoogdiervereniging akkoord is met de gedragscode. Uit het artikel blijkt het tegendeel.

Stichting SEVON heeft voorlopig voldoende middelen opgehaald om de advocaat- en proceskosten voor de beroepszaak te financieren. Waarschijnlijk zal de zaak vervolgens doorgezet worden bij de Raad van State. Voor deze zaak hebben we aanvullende middelen nodig. Giften kunnen worden overmaakt op rekeningnummer NL44 RABO 0151 7631 35 ten name van  SEVON. Geef als omschrijving tevens “met naam” of “anonieme gift” aan, zodat we weten hoe we uw gift kunnen vermelden op deze pagina. Ons emailen kan via stichtingsevon@gmail.com voor het ontvangen van een nota voor uw administratie van uw gift (en eventuele aftrekposten).